REGULAMIN PORTALU i ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKOTRNICZNĄ
WWW.FUNDACJAPOMAGAMY.PL

Dział I. Postanowienia ogólne.

 1. Serwis internetowy fundacjapomagamy.pl zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez: FUNDACJAPOMAGAMY.PL z siedzibą w 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 10, NIP 9462681594, REGON 380522681 wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000734339.
 2. PL działa na podstawie Statut oraz przepisów prawa polskiego.
 3. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa:
  • Cele i dysponentów działania Fundacji;
  • Rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację;
  • obowiązki Fundacji i jej Podopiecznych;
  • Zasady funkcjonowania subkont;
  • Zasady gromadzenia i wydatkowania środków znajdujących się na subkontach, w tym zasady zbiórek, zbiórek publicznych, zbierania dotacji, grantów, darowizn.
  • Zasady rozliczania środków znajdujących się na subkoncie.
 4. Do celów statutowych fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych.
 5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych;
  • wspieranie i organizowanie:
   • szkoleń, kursów, wykładów;
   • szkoleń i kursów umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji zawodowych lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;
   • szkoleń i kursów dla osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach losowych;
   • rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich i miejskich;
   • kojarzenie pracodawców z osobami poszukującymi pracy;
  • świadczenie pomocy materialnej i pomocy prawnej.

Dział. II Warunki Technicznie korzystania z Serwisu.

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • w przypadku dokonania zgłoszenia osoby potrzebującej – adres e-mail;
 1. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 2. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym promocyjnym i marketingowym, chyba, że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 3. Fundacja ma prawo umieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 4. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Serwisie, w tym w szczególności teksty, opracowywane są na podstawie informacji przekazanych przez Beneficjentów/Podopiecznych, ich opiekunów lub osoby zgłaszające, W wypadku prowadzenia zbiórki Fundacja weryfikuje cel i kwotę Zbiórki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia czy choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie i odczucia są elementami opisu Zbiórek.

Dział III. Środki fundacji.

 1. Fundacja gromadzi środki finansowe na swoje cele i wydatkuje zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Fundacji i Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.).
 2. Źródłem finansowania Fundacji oraz jej podopiecznych są:
  • fundusz założycielski i świadczenia fundatorów;
  • darowizny, spadki i zapisy;
  • odsetki i depozyty bankowe;
  • dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych;
  • dotacje i subwencje osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
  • fundusz Unii Europejskiej;
  • fundusze przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
  • dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  • dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  • dochody z działalności gospodarczej;
 3. Fundacja tworzy na rzecz każdego z Beneficjentów Subkonto/konto służące mu do otrzymywania wpłat pieniężnych i gromadzenia środków pochodzących z darowizn otrzymywanych przez Fundację kierowanych bezpośrednio na jego rzecz.
 4. Fundacja pobiera od każdej wpłaty opłatę administracyjną w wysokości 9,5 % wartości wpłaty, nie mniej jednak niż kwotę odpowiadającą kosztom prowadzenia subkonta dla danej osoby. Wszelkie opłaty, które należne są Fundacji w związku z organizacją zbiórki – zgodnie z niniejszym regulaminem – w szczególności opłata administracyjna, stanowią darowiznę na cele statutowe Fundacji.
 5. Pobierane przez Fundacje opłaty administracyjne w całości przeznaczane są na prowadzenie przez nią bieżącej działalności statutowej, jej rozwój oraz służą pokryciu kosztów bankowych związanych z utworzeniem i prowadzeniem subkont.
 6. Wszystkie koszy administracyjne dotyczące korzystania przez Beneficjentów ze środków Fundacji, w tym środków znajdujących się na subkontach pokrywane są ze środków Fundacji, z wyłączeniem:
  • opłaty administracyjnej, o której mowa w ust. 4 niniejszego działu;
  • opłat za szybkie przelewy;
  • kosztów przewalutowań i opłat za przelewy zagraniczne;
 7. Opłaty opisane w ust. 6 działu III niniejszego regulaminu będą podlegały każdorazowemu potrąceniu z wpłat dokonywanych przez darczyńców, przy czym opłaty za szybkie przelewy oraz opłaty należące do kosztów przewalutowań i przelewów zagranicznych przypadają podmiotom zapewniającym dokonywanie takich płatności np. bankom lub operatorom pieniężnym. Fundacja zastrzega, że stan danej zbiórki – kwoty pieniężnej widoczny na stronie internetowej FundacjaPomagamy.pl nie uwzględnia opłat opisanych w ust. 6 działu III niniejszego regulaminu oraz wpłat dokonanych bezpośrednio przez darczyńców z pominięciem systemu płatności na stronie internetowej FundacjaPomagamy.pl.

Dział IV. Sposób i zasady świadczenia pomocy przez Fundacji.

 1. Fundacja ze środków własnych oraz ze środków zebranych na subkoncie może zapewnić wsparcie finansowego w następującym zakresie:
  • diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji w zakresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym;
  • leczenia specjalistycznego, w tym zabiegów operacyjnych w kraju i za granicą nie refundowanych prze NFZ na zasadach ogólnych;
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej;
  • zakup leków, produktów leczniczych, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w zakresie niefinansowanych prze Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub inną instytucję państwową.
  • Pomocy prawnej w zakresie możliwości ochrony praw Beneficjenta w związku z wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym
  • Doradztwa zawodowego, w tym wsparcie w wejściu lub powrocie na rynek pracy również w zakresie założenie działalności gospodarczej i uzyskania na ten cel środków z funduszy zewnętrznych;
 2. Fundacja udziela pomocy jedynie Beneficjentom, którzy zawarli z fundacją stosowne porozumienie.
 3. W wypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, porozumienie w ich imieniu podpisuje opiekun.
 4. Każdy może za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie zgłosić osobę, która w jego opinii, z uwagi na trudną sytuację życiową, wymaga wsparcia.
 5. Fundacja dokonując analizy zgłoszenia może zażądać od zgłaszającego dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w zgłoszeniu.
 6. Fundacja celem weryfikacji przedstawionych okoliczności może nawiązać kontakt ze zgłoszoną osobą oraz żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w zgłoszeniu.
 7. W celu utworzenia subkonta lub rozpoczęcia zbiórki dla osoby zgłoszonej przez inny podmiot niezbędne będzie zawarcie porozumienia z osobą wskazaną w zgłoszeniu.
 8. Fundacja może udostępnić Beneficjentowi konto/subkonto celem gromadzenia darowizn oraz środków finansowych.
 9. Termin „subkonto” w niniejszym Regulaminie używany jest do księgowego wyodrębnienia przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla podopiecznego
 10. Fundacja w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wniosku Beneficjenta o udzielenie informacji na temat stanu subkonta, przekaże Beneficjentowi drogą mailową, na adres wskazany w umowie, informacje o stanie subkonta.
 11. Na życzenie Beneficjenta, zgłoszone na piśmie, nie później niż na 30 dni przed końcem roku kalendarzowego Fundacja przygotuje pisemne zestawienie uznań, obciążeń i salda za rok bieżący.
 12. Fundacja również działa aktywnie na rzecz Beneficjenta pozyskując darczyńców i sponsorów.
 13. W celu uzyskania pomocy Beneficjent kieruje do Fundacji w formie wiadomości e-mail lub listu tradycyjnego wniosek o udzielenie pomocy, wskazując, czy pomoc ma być udzielona ze środków własnych czy z subkonta.
 14. W celu rozpoczęcia zbiórki Beneficjent kieruje do Fundacji w formie wiadomości e-mail lub listu tradycyjnego wniosek o rozpoczęcie zbiórki publicznej wskazując: cel zbiórki na rzecz dziecka, opis choroby/problemu wraz z przebiegiem leczenia, koszty leczenia, sytuacja materialno-bytowa, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.
 15. Prowadzona na rzecz Beneficjenta zbiórka trwa do uzbierania pełnej wnioskowanej kwoty, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.
 16. Przed zakończeniem prowadzonej zbiórki i jej rozliczenie brak jest możliwości przekazania przez Fundację na rzecz Beneficjenta uzyskanych środków.
 17. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
 18. W wypadku zgłoszenia przez Beneficjenta, po zakończeniu zbiórki, żądania przekazania zebranych środków na jego rachunek bankowy przelew możliwy jest tylko na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium RP.
 19. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy Beneficjentowi, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.
 20. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
 21. Wszystkie środki gromadzone na rzecz Beneficjenta na jego subkoncie/koncie przeznaczane są tylko i wyłącznie na jego potrzeby i wydatkowane są zgodnie ze jego dyspozycją złożoną na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż wszelkie dokonywane wypłaty i płatności muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji
 22. Fundacja sporządza i wysyła pisemne podziękowania dla każdego darczyńcy sponsora wpłacającego środki na rzecz podopiecznego Fundacji w imieniu Beneficjenta lub jego opiekuna.

Dział V. Certyfikat Filantrop

 1. Fundacja prowadzi skierowany do przedsiębiorców program „Certyfikat Filantrop”.
 2. Program na celu finansowanie działalności statutowej Fundacji.
 3. Aby wziąć udział w programie należy za pośrednictwem strony https://fundacjapomagamy.pl/program-filantrop/produkt/certyfikat-filantrop/ dokonać wpłaty darowizny przeznaczonej na cele statutowe Fundacji w kwocie 100, 300, 500 złotych.
 4. Prawdo do posługiwania się certyfikatem i okres uczestnictwa w programie wynosi:
  • Rok, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – w wypadku darowizny o wartości 100, 300, 500 zł;
 5. Po upływie okresu uczestnictwa w programie Uczestnik zobowiązany jest do usunięcia pliku graficznego ze swojej strony internetowej lub do opłacenia dalszego udziału w programie.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty Fundacja prześle Darczyńcy plik graficzny, przystosowany do wykorzystania na stronie internetowej.
 7. Uczestnik programu prawo umieszczać znak graficzny certyfikatu na pismach i dokumentach w formie papierowej.
 8. Darczyńca dokonując wpłaty wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w rejestrze prowadzonym przez Fundacje na stronie https://Fundacjapomagamy.pl, na okres uczestnictwa w programie.

Dział VI. Płatność on-line.

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Blue Media. Przekierowanie do Blue Media następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności poprzez internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie https://moje.bm.pl/#!/obslugiwane-banki)
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin Blue Media. pod adresem: https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf.

Dział. VII. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Fundacja.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, należy składać za pośrednictwem adresu pomoc@fundacjapomagamy.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie, wyrażonej zgody, obowiązujących przepisów prawa oraz zawartego porozumienia (porozumienie stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 6 pkt. 1 b) RODO).
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych obejmuje zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz informacyjnych połączeniach telefonicznych.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych obejmuje zgodę przekazanie danych osobowych do podmiotów z którymi Fundacja ma zawarte porozumienia o powierzeniu danych osobowych i ich przetwarzaniu w celach marketingowych i reklamowych.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych obejmuje zgodę na otrzymywanie od podmiotów z którymi Fundacja ma zawarte porozumienia o powierzeniu danych osobowych i ich przetwarzaniu w celach marketingowych i reklamowych wiadomości e-mail oraz informacyjnych połączeń telefonicznych.
 7. W wypadku zawarcia przez Beneficjenta porozumienia z Fundacją, jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji porozumienia.
 8. W przypadku zgłoszenia osoby potrzebującej za pośrednictwem formularza, dane tej osoby przetwarzane są w oparciu o art. 6 pkt 1 d).
 9. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku dziecka w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku Beneficjenta wymaga jednak jego pisemnej zgody zawartej w Porozumieniu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać w oparciu o zawarte pomiędzy Fundacją a Beneficjentem porozumienie.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Beneficjentowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 12. Beneficjentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, Beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Beneficjenta danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 15. Podanie przez Beneficjenta danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa (porozumienie).
 16. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 17. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom współpracującym w Fundacją w celu realizacji porozumienia, celów statutowych fundacji, regulaminu i obowiązków w nim zawartych oraz ochrony żywotnych interesów Fundacji i Beneficjenta
 18. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

Dział. VIII Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Beneficjenta, jego opiekuna lub osoby zgłaszającej fałszywych danych, nawet w wypadku niedochowania należytej staranności nad weryfikacją przestawionych w zgłoszeniu danych.
 2. Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Beneficjenta środków w sposób sprzecznych ze celem wskazanym w zgłoszeniu lub w zbiórce.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo regresu, w stosunku do osoby której zostanie udzielona pomoc materialna ze środków Fundacji, w wypadku wydatkowania tych środków w sposób ze sprzecznych z ich pierwotnych przeznaczeniem, celami statutowymi fundacji lub zasadami współżycia społecznego.

Dział. IX Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 04-03-2019
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją a Beneficjentem.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do prowadzenia poprawek edytorskich.
 4. Zawarcie Porozumienia stanowi akceptację warunków regulaminu
 5. Beneficjent w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o zmianie regulaminu może złożyć oświadczenie o braku akceptacji zmian.
 6. Brak akceptacji regulaminu w nowej formie stanowi oświadczenie w wypowiedzeniu porozumienia, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 7. Brak złożenia oświadczenia o braku akceptacji regulaminu stanowi oświadczenie o akceptacji zmian.
 8. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Fundacji.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Close Menu